Governor Pete Wilson

Lifesize Bronze at Horton Plaza  San Diego, California.